ЗҮРХ-СУДАСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ ӨВЧНИЙ НАС БАРАЛТ /I00-I99/