АРЬС БА АРЬСАН ДООРХ ЭСЛЭГИЙН ӨВЧНИЙ НАС БАРАЛТ /L00-L99/