Өрх, сумын эрүүл мэндийн байгууллагын сэтгэл ханамжийн судалгаа